Kraftindustri

Da mange av vassdragsutbyggingene ble foretatt, var det underskudd på energi, men overskudd på laks. Krav til utvikling og industri hadde stor samfunnsmessig betydning. I en tid da miljøhensyn ikke var hovedprioritet, var det svært ofte laksen og miljøet i elvene som måtte betale prisen. I dag er bestandene svekkede og laksen har blitt en symbol-art. Derfor prioriteres det å ta hensyn til laksen ved utbygginger og når konsesjonsvilkår skal revideres.

 

Foto: Eva Thorstad

Foto: Eva Thorstad

Laksen har i det alt vesentlige tre hovedutfordringer i elver med kraftproduksjon;

- redusert vannføring
- raskt varierende vannstand
- endrede temperaturer
.

Det sier seg selv at fisk trives dårlig uten vann. I mange regulerte elver er vannføringen redusert så mye i perioder av året, at egg, yngel og parr får redusert sitt leveområde og/eller risikerer å bli strandet eller tørrlagt.

Vannstanden varierer etter hvor mye kraft som behøves, eller etter strømprisene, slik at elvene stiger og synker raskt. Ved for rask reduksjon i vannføring fanges yngel og gytefisk i grunne dammer og drukner på land eller spises av andre dyr.

Plutselige endringer i vannstand kan resultere i at laks blir sperret inne på grunt vann og dør.

Foto: Save the Baltic salmon  

Hvor i magasinene vannet tappes fra har også mye å si. Om vinteren er vannet nederst i magasinene varmere enn overflatevannet, slik at elva blir varmere enn normalt og rogn klekkes for tidlig. Om sommeren er dette bunnvannet kaldere enn normalt overflatevann, noe som fører til mindre byttedyr og lavere vekst for yngelen. I sum påvirker kraftindustrien smoltens levevilkår både sommer og vinter. Redusert vekst og økt dødelighet blir resultatet.

SalmonCamera vil arbeide for at det under nytildeling og revidering av kraftkonsesjoner blir lagt mye mer vekt på den ville laksefiskens behov. Vi vil også arbeide for at de alvorlige problemene med både bunntapping og vannføring finner mer laksevennlige løsninger enn i dag.