Lakselus

Lusa er en naturlig forekommende parasitt i Norge, og må ikke forveksles med gyrodactylus salaris. Men fra å være et sikkert tegn på nygått og fin laks for elvefiskeren, har den blitt forvaltningens, fiskernes og oppdrettsindustriens største bekymring.

Lakselusa har fått mye oppmerksomhet først og fremst for de store skadene den påfører utvandrende laksesmolt og sjøørret, men også fordi den representerer et problem for oppdrettslaksen.

Den store utfordringen bunner i at lusa fra naturen er en parasitt tilpasset lav tetthet av verter, men framveksten av intensivt oppdrett har endret disse forholdene drastisk.  Mengden oppdrettsfisk i sjøen gjennom hele året har ført til at lusa nå finnes i unormalt store mengder i perioder hvor den normalt skulle vært nærmest fraværende, ikke minst under smoltens utgang om våren.  Forskning har vist at smolten i mange områder kan ha kraftig forøket dødelighet som følge av lus. Villfiskens luseproblemer er i stor grad knyttet opp til den store mengden av oppdrettsfisk i fjord og kyststrøkene våre, og nøkkelen til å løse utfordringene ligger da også her.

Gjennom en kombinasjon av offentlige overvåkingsprogrammer av villfisk og omfattende aksjoner for å avluse oppdrettsfisken ved hjelp av kjemiske midler, settes i dag store ressurser inn på å redusere de negative effektene av lus.  Mens dette enkelte år og i noen regioner kan ha god effekt for villaksens vedkommende, er det verre for sjøørreten. Denne oppholder seg lengre tid i fjordene, og blir eksponert for lus under hele sin sjøfase. I flere år har man sett en utvikling i retning høy dødelighet kombinert med stor grad av prematur tilbake vandring. I mange områder er sjøørret bestandene nå i en så dårlig forfatning, med minimale gytebestander og stengte elver som resultat, at man egentlig kan si at sjøørreten er utryddet som ressurs.

SalmonCamera mener at med mindre man får langt større grad av kontroll med dette enn i dag, så vil stadig flere bestander av laks og sjøørret bli så desimert at bestandene blir utryddet i et beskatningsøyemed. Enkelte bestander kan også bli fullstendig utryddet pr. definisjon.

De siste årene har man hatt stor grad av klimatisk flaks, i og med at flere påfølgende kalde vintre har forhindret lusen i å formere seg i henhold til det potensialet som ligger latent. Det er lite som tyder på at en eksplosjon i lusepopulasjonene kan forhindres med dagens virkemiddel, dersom vi får en mild høst, vinter og vår. Vi er redd konsekvensene for villaks og sjøørret vil bli enda større enn det vi ser i dag.

SalmonCamera håper at denne samlingen av artikler om lus, fra det helt enkle og grunnleggende til de etter hvert mer dype og komplekse, kan føre til at allmenheten i større grad blir klar over dagens alarmerende situasjon.