Andre ingrep i elV

For å nå frem til gyteplassene er ville laksefisk avhengige av frie vannveier. Fiskesperrer, større terskler, rørlegging, kanalisering, tørrlegging, større fyllinger, nedkutting av vegetasjon og andre inngrep vil forringe fiskens levekår og oppvandringsmuligheter. Ett eneste vandringshinder kan gjøre store gyteområder oppstrøms utilgjengelige.

 

Menneskelig virksomhet i og ved elvene har forringet livsvilkårene for laksefisk i mange vassdrag. Uttak av rund elvestein og elvegrus har både ødelagt gyteplasser og ført til at elva graver bort bunnsubstratet. Elveleier og dyp endres som følge av dette, slik at mindre gytebekker kan bli vanskelig tilgjengelige for fisken. Uheldig utformede kulverter skaper oppgangshindre som svekker produksjonen av ungfisk. Terskler og bevisst anlagte oppgangshindringer stenger gytefisk ute fra gyteområder. Andre steder kan forurensning fra landbruk, f. eks. ved gjødsling av jorder, men også utslipp av kloakk, gjøre bekker og elver uegnede som oppvekstområde for laksefisk. 

SalmonCamera vil arbeide for å øke bevisstheten rundt disse problemene, for derved å bidra til at inngrep reverseres eller minimaliseres. Dette for å sikre at ville laksefisk igjen får tilgang på gytebekker de tradisjonelt har benyttet.

Her er en video fra Danske TV2 som viser fisk som ikke kommer seg frem grunnet menneskeskapt hinder i elv.