Sommeren 2018 vil gå inn i historien som en sommer med ekstreme forhold for villaksen

 

På Vestlandet har det vært ekstremt tørt siden midten av mai, og i Trøndelag har sommeren så langt vært uvanlig nedbørfattig. Dette har ført til svært lav vannføring, og urovekkende høye vanntemperaturer i mange vassdrag, og i flere regulerte vassdrag er magasinfyllingen så lav at minstevannføringen ikke kan opprettholdes.


Likevel fortsettes sjølaksefisket ufortrødent, og laksen som virrer rundt i fjordsystemene i påvente av vann i elvene, risikerer å bli overbeskattet. Og C/R fiske i elvene foregår selv om vanntemperaturene flere steder er så høye at betydelig økt dødelighet kan forventes.

SalmonCamera er bekymret for hva dette vil kunne få av konsekvenser, og på bakgrunn av forholdene i 2018 har vi sendt brev til Miljødirektoratet hvor vi ber om at tiltak Iverksettes for å sikre at elvene har nok gytefisk når høsten kommer. Vi ber også om at Miljødirektoratet vurderer å utarbeide grenseverdier for når fiske i sjø og elv skal stanses automatisk, og grenser for hvor høye vanntemperaturer C/R kan tillates under.

Vi håper på rask saksbehandling på vår henvendelse som kan leses i sin helhet her.