ILAV kan være en stor trussel for vill laks

På grunnlag av undersøkelsene på sykdomssmitte i SAV-2 prosjektet (finansiert av bl.a. Miljødirektoratet), et prosjekt igangsatt på initiativ av SalmonCamera, har Universitetet i Bergen publisert en artikkel i PLOS ONE angående ILA virus og betydningen av dette.

Nylund A, Brattespe J, Plarre H, Kambestad M, Karlsen M (2019) Wild and farmed salmon (Salmo salar) as reservoirs for infectious salmon anaemia virus, and the importance of horizontal- and vertical transmission. PLoS ONE 14 (4): e0215478. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215478


På bakgrunn av de funn som er publisert i artikkelen, mener SalmonCamera at forvaltningsgrep må igangsettes umiddelbart. Til fordel både for villaksen og oppdrettsindustrien.

SalmonCamera mener videre;

-Artikkelen viser at smitte av ILAV skjer fra oppdrett til vill laks, mens smitte fra vill laks til oppdrett er fraværende eller ekstremt sjeldent.

-Det er grunn til å anta at samme smitteretning (fra oppdrett til vill ) også gjelder andre sykdomsagens.

-Den store forekomsten av lav-virulent ILAV (hpr0) i oppdrettsindustrien representerer en potensielt svært alvorlig og underkommunisert fare for villaksen.

-I dag er tett oppunder 100 % av alle populasjoner oppdrettslaks smittet med lav-virulent ILAV. Oppdrettsindustrien må snarest pålegges å fjerne ILAV fra oppdrettsanleggene, da studien indikerer at selv lav-virulent ILAV i enkelte tilfeller kan føre til stor dødelighet hos vill laks. Som eksempel ble det i en fjord målt opp til 37,9 % prevalens hos villaksen, mens det i tilstøtende elv kun ble målt 5,0 %, noe som indikerer stor frafall av tilbakevandrende voksen laks.

-Det er kun et tidsspørsmål før høy-virulent ILAV (mutert fra lav-virulent variant) smitter til stasjonær og anadrom ørret i elv, og således skaper en endemisk smittesituasjon som ørret overlever men som laks dør av. dette har potensiale til å ha en sterk negativ effekt på allerede reduserte bestander av vill laks.

-De ILAV som i dag dominerer hos norsk oppdrettslaks har utviklet seg etter at oppdrett startet.

-Smitte fra oppdrett til vill anadrom fisk må snarest, og uten opphold, inn som parameter i trafikklysordningen. Dette da det er grunn til å anta at summen av smittespredning fra oppdrett til vill laks utgjør en enda større dødelighetsrisiko enn hva lakselus alene gjør.

-Det må snarest finnes finansiering til forskning som følger opp resultatene som denne artikkelen viser, også for andre sykdomsagens enn ILAV.

Laks med «klassisk» ILA

Laks med «klassisk» ILA

ILA virus

ILA virus